top photo top photo

Konsulting innowacji i usługi inno-brokerskie

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. posiada kilkuletnie doświadczenie w organizowaniu relacji typu R2B, B2B, R2R. Dzięki współpracy z naukowcami LPNT S.A. jest doskonałym partnerem w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych i technologicznych w gospodarce. Umożliwia nawiązywanie szerokich kontaktów zarówno ze środowiskiem naukowym jak i biznesowym w kraju i zagranicą.

Dysponujemy bazą danych ponad 400 pracowników naukowych zarejestrowanych w bazie danych dotyczącej poszukiwania potencjalnej współpracy, uczestniczących w licznie organizowanych dotąd projektach informacyjnych i szkoleniowych, mogących wykonać konkretne badania dla poszczególnych gałęzi przemysłu, rozpocząć współpracę w różnego rodzaju przedsięwzięciach komercyjnych bądź mogących opracować ekspertyzę lub przedstawić opinię w określonym obszarze naukowym.

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. posiada ofertę usług podstawowych – Konsulting Innowacji. Powstała ona w odpowiedzi na nowy okres programowania budżetu UE na lata 2014-2020:

 • Doradztwo i konsultacje – kompleksowe porady w zakresie ochrony własności intelektualnej, obejmujące w szczególności:
  • ochronę wynalazków,
  • wzorów użytkowych,
  • wzorów przemysłowych,
  • znaków towarowych w tym procedury zgłoszeniowe w trybie krajowym, regionalnym i międzynarodowym,
  • strategie postępowania z własnością intelektualną.
 • Poszukiwania i badania patentowe:
  • monitoring opublikowanych zgłoszeń wynalazków,
  • monitoring wzorów użytkowych oraz znaków towarowych,
  • pomoc przy rejestracji wzorów przemysłowych,
  • badanie zasięgu terytorialnego ochrony w tym poszukiwania w literaturze patentowej pozwalające wytypować tzw. terytoria wolne,
  • analiza trendów technologicznych/wytyczenie kierunków rozwoju w danej branży,
  • badanie stanu techniki/poszukiwanie zgłoszeń i opisów patentowych w określonej dziedzinie wiedzy niezbędne przy opracowywaniu dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku do urzędu patentowego,
  • badanie zdolności patentowej rozwiązań/kompleksowe,
  • badanie patentowe, które pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy rozwiązanie spełniania warunki ustawowe do ochrony w danym kraju -nowość w skali światowej,
  • poziom wynalazczy – przemysłowe zastosowanie,
  • badanie czystości patentowej – badanie niezbędne przy wprowadzaniu na rynek produktu, określi czy dane rozwiązanie nie narusza cudzych praw wyłącznych na określonym terenie.
 • Szkolenia, warsztaty, wykłady z zakresu własności intelektualnej:
  • prowadzenie samodzielnych poszukiwań w bazach patentowych,
  • źródła informacji patentowej,
  • ochrona własności przemysłowej : wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, prawa autorskie, bazy danych,
  • zakładanie i prowadzenia spółek spinn – off i spinn – out.
 • Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania projektów dostosowana do potrzeb zleceniodawcy w tym od inwestorów kapitałowych (Anioły Biznesu oraz Fundusze Venture Capital).
 • Planowanie strategiczne:
  • zarządzanie produktem innowacyjnym,
  • transfer technologii,
  • doradztwo technologiczne,
  • audyty oraz identyfikacja pożądanych zmian technologicznych,
  • wdrażanie nowych usług i produktów,
  • udostępnianie laboratoriów badawczych,
  • badania i analizy w zakresie zapotrzebowania na innowacje i transfer technologii.
 • Zapewnienie powierzchni biurowej (wraz z infrastrukturą teleinformatyczną oraz niezbędnym wyposażeniem) odpowiedniej do potrzeb prowadzenia działalności przez inkubowany startup w ramach prac nad rozwojem pomysłu,
 • Organizacja warsztatów i szkoleń z zakresu wystąpień publicznych oraz przygotowania prezentacji na sesje pitchingowe,
 • Mentoring,
 • Obsługa księgowa,
 • Obsługa prawna,
 • Doradztwo podatkowe,
 • Podstawowego wsparcie marketingowe w zakresie opracowania elementów identyfikacji korporacyjnej;

Usługi dodatkowe niezbędne w rozwoju wspieranego przedsiębiorstwa typu startup, których rezultatem jest opracowany model biznesowy.